Family book of Katharina Elisabeth Bickelmann

Spouses